Ένας από τους κύριους στόχους του έργου Mu.SA είναι να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη αποσύνδεση μεταξύ της επίσημης εκπαίδευσης και της κατάρτισης και του κόσμου της εργασίας στον τομέα των μουσείων. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, το έργο MU.SA σχεδιάστηκε σε διαφορετικές φάσεις. Τα ευρήματα θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης σε διάφορες μορφές όπως το MOOC (Massive Open Online Course), ευρωπαϊκά μαθήματα εξειδίκευσης με μαθήματα πρόσωπο με πρόσωπο, καθώς και ηλεκτρονική μάθηση και μάθηση στο χώρο εργασίας, σύμφωνα με τις ειδικές ανάγκες του μουσείου.

Η κοινοπραξία διερεύνησε ποιες ψηφιακές και μεταβιβάσιμες ικανότητες είναι θεμελιώδεις προκειμένου να υποστηρίξουν τους επαγγελματίες του μουσείου και να τους βοηθήσουν στις προσπάθειές τους να κάνουν τα μουσεία να ευδοκιμήσουν σε ένα ψηφιακό περιβάλλον αξιοποιώντας και αναθεωρώντας τα αποτελέσματα του έργου eCult Skills.

Η εταιρική σχέση διεξήγαγε μια επιτόπια έρευνα (συνεντεύξεις και ομάδες εστίασης) με τη συμμετοχή 81 εμπειρογνωμόνων στην Ευρώπη, από διευθυντές μουσείων έως υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, ερευνητές, ελεύθερους επαγγελματίες κ.λπ., καθώς και έρευνα γραφείου σχετικά με τα προσφερόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα στον τομέα για τους 3 χώρες.

Η έρευνα γραφείου και πεδίου οδήγησε σε 4 αναδυόμενους ρόλους – προφίλ: Διαχειριστής Ψηφιακής Στρατηγικής, Επιμελητής Ψηφιακών Συλλογών, Υπεύθυνος Ανάπτυξης Ψηφιακής Διαδραστικής Εμπειρίας και Διαχειριστής Διαδικτυακής Κοινότητας, οι οποίοι ενημερώθηκαν και αναθεωρήθηκαν σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες των επαγγελματιών του μουσείου.

Με βάση την ερευνητική ανάλυση, η κοινοπραξία Mu.SA σχεδίασε, ανέπτυξε και διεξήγαγε ένα μικτό πρόγραμμα κατάρτισης σε 2 φάσεις: ένα Μαζικό Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα – MOOC (μόνο διαδικτυακά) κοινό και για τα 4 προφίλ ρόλων και κατόπιν, 4 μαθήματα (διαδικτυακά, δια ζώσης και μάθηση βασισμένη στο χώρο εργασίας) εξειδικευμένα σε κάθε ένα από τα προφίλ ρόλων.

Τα αποτελέσματα (Παραδοτέα) του έργου Mu.SA είναι τώρα διαθέσιμα στο διαδίκτυο:

Identification of emerging roles of museum professionals

Design and development of training methodologies and contents

  • R3.1 Modular VET Curricula
  • R3.2 Μεθοδολογία για την πραγματοποίηση προγραμμάτων σπουδών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης – ΕΕΚ

Εγχειρίδιο των 4 προφίλ ρόλων

  • R3.3 – Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή Ψηφιακής Στρατηγικής (Digital Strategy Manager)
  • R3.3 – Εγχειρίδιο για τον Επιμελητή Ψηφιακών Συλλογών (Digital Collections Curator)
  • R3.3 – Εγχειρίδιο για τον Υπεύθυνο Ανάπτυξης Ψηφιακής Διαδραστικής Εμπειρίας (Digital Interactive Experience Developer)
  • R3.3 – Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή Διαδικτυακής Κοινότητας (Online Community Manager)

Πιλοτικά το Μαζικό Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα (MOOC)

Πιλοτική εφαρμογή των μαθημάτων εξειδίκευσης (Specialisation courses)

Αξιολόγηση

Διάδοση & Εκμετάλλευση στο Mu.SA

Papers

Newsletters

Events

  • 2nd International Conference “DC-Me 2: Digital Challenges for Museum Experts”, Athens – Greece (link)
  • Re-designing museums. Digital skills for change and innovation, Rome – Italy (link)
  • +Digital Future: Competences for the Cultural Sector, Porto – Portugal (link)