Η διαδικτυακή πλατφόρμα του έργου Mu.SA θα αποτελεί το κύριο μέσο επικοινωνίας και διάδοσης του προγράμματος.

Μέσω της πλατφόρμας θα προωθείται η ανοιχτή ανταλλαγή απόψεων, ιδεών, εμπειριών, συζητήσεις, η ομότιμη εκπαίδευση, η ισότιμη μάθηση και το περιεχόμενο μέσω των ψηφιακών μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως blogs και forums μεταξύ άλλων. Επιπλέον, οι ακόλουθες πηγές θα είναι διαθέσιμες και προσβάσιμες μέσω μιας πλατφόρμας σχολιασμού της οποίας το περιεχόμενο θα είναι διαθέσιμο φέροντας την τυπική άδεια χρήσης «Creative Commons».

  • Σχεδιασμός αναγκών κατάρτισης και δυνατοτήτων στον τομέα των μουσείων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
  • Περιγραφές των νέων επαγγελματικών προφίλ.
  • Μεθοδολογία και εγχειρίδια για την ανάπτυξη και παροχή υψηλής ποιότητας προγραμμάτων σπουδών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
  • Ευρωπαϊκές εκδοχές βασισμένες σε δεξιότητες και σπονδυλωτών προγραμμάτων σπουδών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για συγκεκριμένα επαγγελματικά προφίλ και κατευθυντήριες γραμμές για περαιτέρω προσαρμογή σε εθνικό επίπεδο.
  • Εκπαιδευτικό περιεχόμενο και δεδομένα που θα είναι ευέλικτα τα οποία θα έχουν τη δυνατότητα επανάχρησης.
  • Εκθέσεις αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού των προγραμμάτων σπουδών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σύμφωνων με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά και εθνικά πλαίσια των συμμετεχόντων χωρών.
  • Διαδικασίες πιστοποίησης της άτυπης, μη τυπικής και βασικής εκπαίδευσης στον χώρο των μουσείων.
  • Υλικό διάδοσης και επικοινωνίας.

Αυτή η ανοιχτή πηγή εκπαίδευσης από απόσταση θα φιλοξενήσει τα Μαζικά Ελεύθερα Διαδικτυακά Μαθήματα (MOOC) κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του έργου. Τα μαθήματα, που θα αποτελούνται από σπονδυλωτές ενότητες ψηφιακής κατάρτισης για την απόκτηση των βασικών δεξιοτήτων που αντιστοιχούν στα νέα επαγγελματικά προφίλ, θα είναι ανοιχτά στη διάθεση του κοινού τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και παγκόσμιο επίπεδο, μέσω των καθιερωμένων ευρωπαϊκών παρόχων. Όπου είναι εφικτό, θα επιδιώκονται συνέργειες και με άλλες υφιστάμενες ευρωπαϊκές ανοιχτές πλατφόρμες.

Τα μαθήματα θα είναι διαθέσιμα σε απεριόριστο αριθμό εκπαιδευομένων, διασφαλίζοντας πως όσοι επαγγελματίες ενδιαφέρονται πραγματικά να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, θα μπορέσουν να το πραγματοποιήσουν χωρίς περιορισμούς. Όσοι καταφέρουν να ολοκληρώσουν με επιτυχία το πρώτο στάδιο εκπαίδευσης θα επιλεγούν, ώστε να συνεχίσουν στα επόμενα δύο στάδια.

Διαφορετικές κοινότητες, όπως οι επαγγελματίες των μουσείων, εκπαιδευτές, διευθυντές μουσείων και άλλοι άμεσα εμπλεκόμενοι φορείς θα συνεργαστούν στενά και να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα ως μέσο συνεργασίας και δικτύωσης. Η πλατφόρμα θα είναι προσβάσιμη σε όλους, μετά από μια απλή διαδικασία εγγραφής, έτσι ώστε να αποφευχθεί η εσφαλμένη χρήση και το ακατάλληλο περιεχόμενο.