Μέσα από το έργο Mu.SA θα προκύψει μια σειρά από καινοτόμα αποτελέσματα / «προϊόντα» που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

  • Αναδυόμενα επαγγελματικά προφίλ στον χώρο των μουσείων που θα αποτελούν κοινό σημείο αναφοράς σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
  • Μια σταδιακή μεθοδολογία επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (VET), βασισμένη στα αποτελέσματα της έρευνας.
  • Πρακτικές και εργαλεία αξιολόγησης και πιστοποίησης της μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης.
  • Σπονδυλωτά προγράμματα σπουδών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που θα συνδυάζουν δυναμικά διδακτικές ενότητες για ψηφιακές και εγκάρσιες δεξιότητες.
  • Συμβολή στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού προτύπου διδακτικής ύλης.
  • Ένα ευρωπαϊκό διδακτικό πρόγραμμα εξειδίκευσης που θα συνδυάζει την διά ζώσης, την εξ αποστάσεως και την μέσω πρακτικής άσκησης εκπαίδευση.
  • Μαζικά Ελεύθερα Διαδικτυακά Μαθήματα (MOOC) για την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων και ευρωπαϊκοί μηχανισμοί που θα βασίζονται σε έναν ανοιχτό διάλογο και αειφόρο ομότιμη εκπαίδευση μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας.

Η εφαρμογή Ευρωπαϊκών οργάνων (EQF, Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών προσόντων / ECVET, Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστοποίησης Προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης / EQAVET, Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για την Εξασφάλιση Ποιότητας των προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης) θα αποτελεί εγγύηση για τη διαφάνεια, την αναγνώριση των τυπικών προσόντων, την πιστοποίηση της μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης και τη δια βίου καθοδήγηση.

Τα επαγγελματικά προφίλ θα αντιστοιχούν/ θα είναι συμβατά με τα ευρωπαϊκά πρότυπα επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων (ESCO) και μετά από αξιολόγηση με τα εθνικά πλαίσια προσόντων των συμμετεχόντων χωρών (NQFs).

Το έργο θα παράξει ένα πλήθος διαφορετικών προϊόντων και υπηρεσιών, σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων, των μεθοδολογικών εργαλείων και πρακτικών, των προγραμμάτων σπουδών προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, των κοινώς αποδεκτών προτύπων και προδιαγραφών, του ψηφιακού περιεχομένου και των εργαλείων, μαθημάτων, δημοσιεύσεων, εκδηλώσεων και των κοινοτήτων που θα προκύψουν. Πιο συγκεκριμένα:

Εκθέσεις: Έκθεση για το σύνολο των δεξιοτήτων που απαιτούνται και τις δυνατότητες εκπαίδευσης στον τομέα των μουσείων σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο (για τρεις από τις χώρες που συμμετέχουν) αναδυόμενα επαγγελματικά προφίλ για τους επαγγελματίες των μουσείων, έκθεση αξιολόγησης, σχέδιο αξιοποίησης που θα απαριθμεί τα κύρια αποτελέσματα και τις περαιτέρω πιθανές δυνατότητες αξιοποίησης των αποτελεσμάτων.

Μεθοδολογικά εργαλεία και πρακτικές: Μεθοδολογία και εγχειρίδια βασισμένα στα αποτελέσματα της έρευνας και τις αρχές που διέπουν την εκπαίδευση ενηλίκων, με σκοπό την δημιουργία υψηλού επιπέδου σπονδυλωτών προγραμμάτων σπουδών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στον χώρο των μουσείων, νέες προσεγγίσεις στην εκπαίδευση και την επαγγελματική ανέλιξη που θα αξιοποιούν στο μέγιστο τα σύγχρονα εκπαιδευτικά μέσα και μεθόδους ρύθμισης της μάθησης, διαδικασίες για την πιστοποίηση της μη τυπικής, άτυπης και της ήδη υπάρχουσας βασικής εκπαίδευσης στον τομέα των μουσείων, πρακτικές για σχεδιασμό προγραμμάτων σπουδών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και εθνικά πλαίσια τυπικών επαγγελματικών προσόντων.

Προδιαγραφές και πρότυπα: Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστοποίησης Επαγγελματικής και Εκπαιδευτικής κατάρτισης (ECVET) που θα διευκολύνει την αναγνώριση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την κινητικότητα, τη διασφάλιση ποιότητας στα προγράμματα σπουδών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα ευρωπαϊκά μέσα, τη συμβολή στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού προτύπου για τον καθορισμό της διδακτικής ύλης, τα προγράμματα σπουδών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σχεδιάζονται με βάση τα ευρωπαϊκά και εθνικά πλαίσια τυπικών επαγγελματικών προσόντων.

Προγράμματα σπουδών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης: Σπονδυλωτά προγράμματα σπουδών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης βάση δεξιοτήτων για τα αναδυόμενα επαγγελματικά προφίλ.

Ψηφιακό περιεχόμενο: Ψηφιακοί Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (OER), οι οποίοι θα υποστηρίζουν την απόκτηση περισσότερων από 30 νέων ψηφιακών δεξιοτήτων όπως ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών, ενσωμάτωση περιεχομένου, έλεγχο δοκιμών, σύστημα επίλυσης/ διαχείρισης προβλημάτων, αλλά και θα ενθαρρύνει την ανάπτυξη βασικών εγκάρσιων δεξιοτήτων όπως είναι η καινοτομία, η επικοινωνία, η επιχειρηματικότητα, η υποστήριξη των χρηστών, η ανάπτυξη του επιχειρηματικού σχεδίου, ο σχεδιασμός των παρεχόμενων υπηρεσιών, μεταξύ άλλων.

Μαθήματα: Μαζικά Ελεύθερα Διαδικτυακά Μαθήματα (MOOC) για την απόκτηση των βασικών δεξιοτήτων των επαγγελματικών προφίλ θα είναι διαθέσιμα σε όλους τους επαγγελματίες των μουσείων στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο και ένα Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ειδίκευσης που θα περιλαμβάνει διά ζώσης, εξ αποστάσεως και μέσω ασκήσεων πρακτική εκπαίδευση.

Αναβάθμιση των δεξιοτήτων για πάνω από 700 επαγγελματίες μουσείων που εγγράφονται στο MOOC και για τουλάχιστον 75 επαγγελματίες των μουσείων που θα συμμετέχουν στα μαθήματα εξειδίκευσης.

Online ψηφιακό υλικό: Διαδικτυακή εκπαίδευση και πλατφόρμα συνεργασίας που προωθεί και ενθαρρύνει την κοινή χρήση και την ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών και παρέχει υποστήριξη ακόμη και μετά την τυπική λήξη του έργου.

Υλικό προώθησης σε όλες τις βασικές ευρωπαϊκές γλώσσες, η ιστοσελίδα του έργου, οι επιστημονικές δημοσιεύσεις, οι εργασίες και ένα βιβλίο που θα συνοψίζει τα αποτελέσματα του έργου.

Μια ευρωπαϊκή διάσκεψη (με τη συμμετοχή τουλάχιστον 100 συμμετεχόντων) που θα υποστηρίξει τον διάλογο μεταξύ των άμεσα ενδιαφερόμενων του τομέα των μουσείων σε σχέση με τα αναδυόμενα επαγγελματικά προφίλ και τις θέσεις εργασίας, την έλλειψη δεξιοτήτων, τις εκπαιδευτικές ανάγκες, τις δυνατότητες απασχόλησης, αλλά και την παρουσία πλήθους εναυσμάτων, την προβολή και αξιοποίηση μέσα από εκδηλώσεις και δράσεις σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες (συνολικά 300 συμμετέχοντες ανά χώρα).

Συνέργειες σε διεθνές επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευομένων, των μουσείων, των οργανισμών επαγγελματικής εκπαιδευτικής κατάρτισης, και άλλων άμεσα ενδιαφερομένων και μηχανισμών που θα διασφαλίσουν τη σταθερότητα των αποτελεσμάτων και μετά το πέρας της τυπικής λήξης του έργου.